خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آسیب شناسی موانع یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی

مقاله:آسیب شناسی موانع یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی:

در راستای تحقق دولت الکترونیک

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

در این پژوهش موانع یکپارچه سازی دولت الکترونیک در وزارتخانه‌های کشور بررسی شده است. پس از بررسی ادبیات و کسب نظر صاحب نظران، پنج مؤلفه به صورت نهایی شناسایی و مبنای طراحی سوال‌های پرسشنامه قرار گرفت. مجموعه مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه‌ها، با استفاده از روش دلفی به نظرخواهی ۱۴ نفر از اساتید و متخصصین رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و خبرگان دولت الکترونیک گذاشته شد که در نهایت تعداد ۳۸ گویه از طریق کمی سازی آرای اعضای پانل با محاسبه آزمون CVR نهایی شد. روش پژوهش حاضر از دید هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی – پیمایشی است.

 سپس برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده گردید. در ادامه در بخش استنباطی تحقیق.برای بررسی متغیرهای تحقیق از آزمون t تک نمونه ای و  برای بررسی وجود اختلاف بین میانگین‌های متغیرهای اصلی تحقیق و ابعاد این متغیرها بین اساتید و خبرگان از آزمون t مستقل استفاده گردید.پس از بررسی فرضیه‌های تحقیق به رتبه بندی ابعاد سیستم‌های اطلاعاتی از طریق آزمون فریدمن و  استفاده از نرم افزارSpss 20 تحلیل شدند. از مدل معادلات ساختاری و نرم افزاریLISREL  جهت بررسی روابط میان مؤلفه‌ها استفاده شد.در بخش تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش ابتدا، به منظور کشف ابعاد اصلی سازه طراحی شده برای سنجش متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تشخیص تعداد داده‌های مورد نظر(اندازه نمونه‌ها و رابطه بین متغیرهای) برای تحلیل عامل از آزمون تناسب کایزر- مایر و آزمون بارتلت استفاده گردید.

نتایج حاکی از آن است که موانع یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی در وزارتخانه‌های کشور، به ترتیب عبارت‌اند از: موانع استراتژی و برنامه‌ریزی، موانع دولتی – نهادهای حرفه‌ای؛ موانع فنی- تکنولوژی، موانع انسانی (کاربران و مدیران) و موانع طراحی. در پایان به منظور بر طرف کردن این موانع، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله