خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آسیب شناسی و سنجش علل تاثیر گذار برمدیریت

مقاله آسیب شناسی و سنجش علل تاثیر گذار برمدیریت دانش دردانشگاه های پیام نوراستان آذربایجان شرقی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این مقاله درصدد آسیب شناسی و سنجش علل تاثیرگذار بر مدیریت دانش در دانشگاههای پیام نور استان آذربایجانشرقی است. این نوع مدیریت به تلاشهایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های نامشهود سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد. از این رو، سوال اصلی پژوهش حاضر بدین گونه عنوان گردید که: وضعیت مدیریت دانش و عوامل تأثیرگذار بر آن در دانشگاههای پیام نور استان آذربایجانشرقی چگونه است؟ در این تحقیق جامعه آماری تمامی کارکنان مراکز دانشگاه پیام نور و واحدهای تابعه آن می باشند، که با استفاده از ابزار پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، از طریق مدلهای آمار پارامتریک و بخصوصی تی استیودنت به شناسایی وضعیت موجود در ابعاد برقراری سیستم پاداش، انطباق پذیری (محیط) سازمانی، تکنولوژی، فرهنگ، اندازه سازمان، ارزشها و هنجارها و رهبری تأکید شد و مشخص گردید که برقراری سیستم جوایز و پاداش به عنوان مهم ترین شاخص تاثیرگذار بر مدیریت دانش است و اندازه سازمان کمترین تاثیر را بر مدیریت دانش دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله