خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آموزش‌های مستمر و تاثیر آن بر رفتار حسابداران

پژوهش حاضر، در ۷۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوع آموزش‌های حرفه‌ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

همانند بسیاری دیگر از مفاهیمی که با قلمرو های پیچیده فعالیتهای انسانی سرو کار دارند، آموزش ضمن خدمت نیز مفهومی بحث برانگیز است که درباره آن توافق نظر وجود ندارد؛ به عبارت روشنتر در کشورهای مختلف و حتی در سازمانهای مختلف با توجه به گستره آموزش ضمن خدمت ، تعریف و برداشت متفاوتی از این واژه ارائه می شود.

برای آنکه برداشت روشنتری از مفهوم آموزش ضمن خدمت وجود داشته باشد لازم است آموزشهای مختلف سازمانی بررسی شود ؛ زیرا در این صورت درک مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان آسانتر خواهد بود.به طور کلی آموزشهایی که در سازمانهای مختلف ارائه می شود در دو طبقه قرار می گیرد(فتحی واجارگاه ،۱۳۷۳،ص۴۸)

رضازاده گلی (۱۳۷۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت وزارت معادن و فلزات بر عملکرد کارکنان ، بدین نتیجه رسیده است که آموزش ضمن خدمت موجب کسب دانش فنی و مهارت، افزایش نظم و دقت کاری، کاهش ضایعات در ابزار و مواد اولیه شده است که در مجموع اثربخشی دوره های ضمن خدمت را تایید می نماید.

تحقیقات انجام شده در انگلستان نشان می دهد که در فاصله سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ به دلیل افزایش کارکنان آموزش دیده در حوزه صنعت ، بهره وری هم افزایش یافته است . یعنی با افزایش ۵ درصدی کارکنان آموزش دیده ، بهره وری ۴% و دستمزد کارکنان ۶/۱% افزایش یافته است(آنانو و جنکینز،۲۰۰۶،ص۵۴)

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله