خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل جذبی با انرژی خورشیدی

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون مصرف و هزینه انرژی های تجدید ناپذیر مانند گاز طبیعی و الکتریسیته استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی گرمایی خورشید موجب کاهش مصرف انرژی های تجدید ناپذیر می شود. در این تحقیق ابتدا یک چیلر جذبی تک اثره لیتیم بروماید با محرک انرژی خورشید با کلکتور صفحه تخت مدلسازی شده و تأثیر مشخصه های مختلف بر روی راندمان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه:

کلکتور صفحۀ تخت، سیکل جذبی تک اثره لیتیم بروماید، شبیه سازي ترمودینامیکی، تحلیل پارامتري، بهینه سازي, انرژی خورشیدی.

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول:مقدمات

۱_۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱_۲ اگزرژی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱_۳ آنالیز اگزرژی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱_۴ مقدمه ای بر اگزرژی و اگزرژی اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم:سیکل

۲_۱ سیکل جذبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲_۲ عملكرد چیلر جذبی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲_۳ انواع طبقه بندی چیلر های جذبی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲_۴ سیکل جذبی تک اثره …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲_۵ تقسیم بندی چیلرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲_۶ شعله مستقیم بخارآب داغ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲_۷ چيلر جذبي دو اثره ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲_۸ نسل جديد چيلرهاي جذبي دو اثره …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲_۹ سیکل جذبی لیتیم بروماید ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲_۱۰سیکل جذبی آب و آمونیاک …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲_۱۱قایسه عملکرد سیکل تک اثره و دو اثره …………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲_۱۲ کلکتور های خورشیدی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲_۱۳ كلكتور‌هاي تخت …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲_۱۴ كلكتورهاي تحت خلأ  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲_۱۵ انرژی خورشیدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲_۱۶ خورشید چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲_۱۷ منبع انرژی خورشیدی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲_۱۸ کاربرد انرژی خورشیدی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲_۱۹ لزوم استفاده از انرژى خورشیدى …………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲_۲۰ انواع نیروگاههای خورشیدی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲_۲۱ انرژى خورشیدى (نیازها و محدودیتها) ………………………………………………………………………………………. ۲۵

فصل سوم:اجزا سیکل

۳_۱ كندانسور …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۳_۲ اواپراتور ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳_۳ جذب كننده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۳_۴ مبدل گرمايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳_۵ كنترل‌هاي چيلر ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۳_۶ مولّد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳_۷ سيستم تخليه ناخالصي …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

فصل چهارم:تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل

۴_۱ اواپراتور ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۴_۲ کندانسور …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴_۳ پمپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۴_۴ ژنراتور ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۴_۵ جاذب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۴_۶ منبع حرارتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۴_۷ نرم افزار “EES” ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

۴_۸ مدل سازی سیکل …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۴_۹ نتایج به دست آمده ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۴_۱۰ تحلیل نموداری مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۴_۱۱ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 

فهرست شکل ها:

شکل ۱_۱ چرخه خورشیدی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

شکل ۲_۱ سیکل جذبی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

شکل ۲_۲ سیکل جذبی تک اثره ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

شکل ۲_۳ نمودار P-T چیلر جذبی تک اثره …………………………………………………………………………………………………. ۱۴

شکل ۲_۴ چیلر جذبی تک و دو اثره …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

شکل ۲_۵ کلکتور خورشیدی تخت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

شکل ۲_۶ كلكتورهاي تحت خلأ …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

شکل ۲_۷ کلکتور خورشیدی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

شکل ۲_۸ کلکتور خورشیدی تخت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

شکل ۲_۹ صفحه خورشیدی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

شکل ۲_۱۰ سیستم جذبی خورشیدی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

شکل ۳_۱ کندانسور ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

شکل ۳_۲ اواپراتور …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

شکل ۳_۳ مبدل گرمایی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

شکل ۳_۴ شیر انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

شکل ۴_۴ سیکل جذبی تک اثره همراه با کلکتور خورشیدی …………………………………………………………. ۳۲

شکل ۴_۱ نمودار ضریب عملکرد-راندمان اگزرژی بر حسب دما در نقطه ۲ ……………………………… ۴۰

شکل ۴_۲ نمودار فشار-اتلافات اگزرژی کل بر حسب دما در نقطه ۲ ………………………………………….. ۴۱

شکل ۴_۳ نمودار تغییرات ضریب عملکرد-راندمان اگزرژی بر حسب دما در نقطه ۳ …………… ۴۱

شکل ۴_۴ نمودار تغییرات اتلافات اگزرژی-فشار  بر حسب دما در نقطه ۳ ………………………………. ۴۲

شکل ۴_۵ نمودار تغییرات راندمان-اتلافات اگزرژی بر حسب گرمای اواپراتور …………………………. ۴۲

شکل ۴_۶ نمودار تغییرات راندمان- اتلافات اگزرژی بر حسب دما در نقطه ۵ …………………………. ۴۳

شکل ۴_۷ نمودار تغییرات راندمان- اتلافات اگزرژی بر حسب غلظت در نقطه ۸ …………………… ۴۳

شکل ۴_۸ نمودار تغییرات ضریب عملکرد- راندمان اگزرژی بر حسب دمای محیط ……………… ۴۴

شکل ۴_۹ نمودار تغییرات دمای صفحه خورشیدی- اتلافات اگزرژی بر حسب دمای محیط……. ۴۴

شکل ۴_۱۰ نمودار اتلافات اجزا سیکل  ……………………………………………………………………………………………………. ۴۵

فهرست جداول

جدول۴_۱ داده های عددی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

جدول ۴_۲ داده های عددی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمات

 

 

 

۱_۱ مقدمه

دسترسی به انرژي از بنیادي ترین مولفه هاي توسعه در پیشرفت جوامع به شمار می رود؛ بنابراین منبع انرژي کافی و قابل اطمینان، نیاز هر جامعه توسعه یافته و در حال توسعه است. از طرف دیگر مصرف روزافزون سوخت هاي فسیلی باعث انتشار گازهاي گلخانه اي، گرم شدن زمین و صدمه به محیط زیست شده است. کمبود سوخت هاي فسیلی و بالا رفتن تدریجی قیمت آن از یک سو و آلودگی هاي زیست محیطی از سوي دیگر باعث شده است استفاده از منابع انرژي با دماي متوسط یا پایین، از اهمیت ویژه اي

برخوردار شود.

لیو و همکاران چندین سیال کاري را در دماهاي مختلف تبخیرکننده مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بازده تبخیرکننده در حالتی که سیالاتی با آنتالپی تبخیر پایین تر استفاده شوند، بیشینه خواهد بود[۱].

ماگو و همکاران در دو پیکربندي مختلف از سیکل، قانون اول و دوم ترمودینامیک را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که وجود احیا کننده به کم شدن برگشت ناپذیري ها و افزایش بازده قانون اول و دوم کمک شایانی می کند. همچنین نتایج نشان داد در استفاده از سیال کاري خشک، نیازي به سوپرهیت کردن سیال در ابتداي توربین نیست؛ زیرا از طرفی بازده قانون اول تقریبا ثابت می ماند و از طرف دیگر مقدار بازگشت ناپذیري ها افزایش پیدا کرده و بازده قانون دوم کاهش پیدا می کند[۲].

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله