خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اثرتعاملی طول دوره تصدی مدیرعامل وطول دوره تصدی

مقاله اثرتعاملی طول دوره تصدی مدیرعامل وطول دوره تصدی حسابرس مستقل بررابطه بین مدیریت سودوناکارایی سرمایه گذاری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تأثیر تعاملی طول دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس مستقل بر رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری بررسی شدد است . ناکارایی سرمایه گذاری و مدیریت سود به ترتیب با استغادد باقیمانده های مدل جریان های نقدی جنسن (۱۹۸۶) و الگوی تعدیل شده جونز (۱۹۹۱) اندازهگیری شده است . طول دورد تصدی مدیرعامل و حسابرسی مستقل نیز یک متغیر مجازی است که اگر از میانه طول دورد تصدی شرکتهای عضو نمونه بیشتر باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر گرفته است . نتایج بررسی ۱۱۷ شرکت طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نشان می دهد که اثر تعاملی طول دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس مستقل بر رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معنی داری دارد و در مصالحهای که بین مدیر و حسابرس در تهیه صورت مالی است حسابرس بر مدیر فائق می آید

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله