خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اثر شیب و لایه بندی زمین بر روی پایداری تونلها

دراین پایان نامه از روش همگرایی برای تحلیل پایداری تونل و نصب پوشش استفاده می شود. در این روش جابه جایی رو به داخل تونل و فشار فرضی پوشش بر حسب فاصله تا جبهه حفاری به کمک منحنی پانه تعیین می گردد. در واقع منحنی پانه مبنای طراحی تونل در حالت مدل سازی دو بعدی می باشد.
مطالعات گذشته صرفاً بر اساس افقی بودن سطح زمین استوار است و اثر شکل و یا شیب سطح زمین و اثر لایه بندی خاک بر روی منحنی پانه لحاظ نشده است. از این جهت منحنی پانه در شیب های مختلف سطح زمین (۱۵درجه، ۲۵درجه ، ۳۵درجه و ۴۵درجه ) و لایه بندی خاک که مقطع تونل را قطع می کند مورد بررسی قرار گرفته است. لذا ابتدا منحنی پانه با مدل سازی سه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اثر شیب های مختلف سطح زمین و لایه بندی خاک که مقطع تونل را قطع می کند بر روی منحنی پانه ارائه می شود. برای این کار تونلی به قطر۱۰ متر و سربار ۳۰ متر به طول محوری ۳۰ متر در گام های حفاری ۳ متری بوسیله نرم افزار دراین پایان نامه از روش همگرایی برای تحلیل پایداری تونل و نصب پوشش استفاده می شود. در این روش جابه جایی رو به داخل تونل و فشار فرضی پوشش بر حسب فاصله تا جبهه حفاری به کمک منحنی پانه تعیین می گردد. در واقع منحنی پانه مبنای طراحی تونل در حالت مدل سازی دو بعدی می باشد.
مطالعات گذشته صرفاً بر اساس افقی بودن سطح زمین استوار است و اثر شکل و یا شیب سطح زمین و اثر لایه بندی خاک بر روی منحنی پانه لحاظ نشده است. از این جهت منحنی پانه در شیب های مختلف سطح زمین (۱۵درجه، ۲۵درجه ، ۳۵درجه و ۴۵درجه ) و لایه بندی خاک که مقطع تونل را قطع می کند مورد بررسی قرار گرفته است. لذا ابتدا منحنی پانه با مدل سازی سه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اثر شیب های مختلف سطح زمین و لایه بندی خاک که مقطع تونل را قطع می کند بر روی منحنی پانه ارائه می شود. برای این کار تونلی به قطر۱۰ متر و سربار ۳۰ متر به طول محوری ۳۰ متر در گام های حفاری ۳ متری بوسیله نرم افزار Plaxis 3D Tunnel مدل سازی می گردد.
مدل سازی می گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله