خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اثر مالكیت سهام مدیران بر ارتباط ثبات سود و اقلام

پژوهش حاضر، در ۳۶ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ بررسی اثرمالكیت سهام مدیران بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

به طور كلي، سازوكارهاي حاكميت شركتي به دو نوع درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي‌شوند. مدل ترازنامه ساده شركت، اين تفكيك را نشان مي‌دهد. اساس حاكميت درون سازماني يعني مديريت، به عنوان نماينده سهامداران، براي سرمايه‌گذاري دارايي‌ها و چگونگي تامين مالي اين سرمايه‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري مي‌كنند. هيات مديره، در راس سيستم‌هاي كنترل داخلي، مشاوره و نظارت بر مديريت و مسئوليت عزل و نصب و پاداش به تيم مديريت ارشد را بر عهده دارد.

قائمي و همكاران (۱۳۸۷) رابطه بين كيفيت سوداز طريق اقلام تعهدي و اجزاي تشكيل دهنده آن با بازده عادي و غير عادي سهام را در بورش اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دادند. نمونه مورد بررسي شامل ۱۳۶ شركت در طي دوره زماني ۱۳۸۴- ۱۳۷۷ ماست. اقلام تعهدي به اجزاي اختياري و غير اختياري تفكيك شده است. نتايج نشان مي دهد بازده سهام شركت ها، تحت تاثير ميزان اقلام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار مي گيرد.

سيرگار و يوتاما (۲۰۰۸) بررسي كردند كه آيا شركت‌هاي فهرست شده در بورس جاكارتا مديريت سود را بطور كارا و موثر به كار مي‌برند يا فرصت‌طلبانه. آنان همچنين به آزمون تاثير ساختار مالكيت، اندازه شركت و رويه‌هاي حاكميت شركتي بر مديريت سود پرداختند. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره، نشان داد كه مديريت سود انتخابي توسط بازار بورس جاكارتا به سوي مديريت سود موثر تمايل دارد. اين نتايج متناقض با اين ديدگاه عمومي است كه مديريت سود در اندونزي فرصت‌طلبانه مي‌باشد. مالكيت خانوادگي تاثير با اهميتي بر نوع مديريت سود انتخابي دارد و شركت‌هايي با نسبت بالاي مالكيت خانوادگي نسبت به ساير انواع شركت‌ها بيشتر به سوي مديريت سود موثر تمايل دارند. همچنين ايشان در مورد تاثير مالکيت سازماني، اندازه شركت و رويه‌هاي حاكميت شركتي بر نوع مديريت سود، به شواهد متناقضي دست يافتند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله