خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارائه مدل برای تبیین عوامل موثربربی نزاکتی کارکنان

مقاله ارائه مدل برای تبیین عوامل موثربربی نزاکتی کارکنان پتروشیمی تبریز

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیقی حاضر شناسایی عوامل موثر بر بی نزاکتی کارکنان به منظور ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر بی نزاکتی کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی تبریز می باشد. برای این منظور بی نزاکتی بر اساس نظریه کورتینا و همکاران تعریف و عوامل موثر بر بی نزاکتی کارکنان با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات پیشین، ۶۳ عامل به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه اماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی تبریز می باشد که تعداد آنها ۹۰۰ نفر است. حجم نمونه اماری بر اساس رابطه کوکران ۲۷۰ نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع اوری اطلاعات دو پرسشنامه میباشد که یکی پرسشنامه بی نزاکتی و دیگری پرسشنامه عوامل موثر بر بی نزاکتی با استفاده از روش تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از ان در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات آوری شده از روش های اماری توصیغی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش اماری توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش میزان بی نزاکتی کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی تبریز از ازمون t تک گروهی و شناسایی عوامل موثر بر بی نزاکتی به منظور ارائه مدل از تکنیک تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و جهت اولویت بندی عوامل موثر بر بی نزاکتی از آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شده است. نتایج حاصل تحقیق نشان می دهد که میزان بی نزاکتی در شرکت سهامی پتروشیمی تبریز بالاتر از حد متوسط میباشد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از پایایی مقیاس و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی از ۶۳ عامل اولیه شناسایی شده موثر بی بزاکتی در شرکت سهامی پتروشیمی تبریز، ۱۲ عامل شناسایی و در سه دسته؛ عوامل شهرت سازمانی، عوامل فرهنگی و عوامل فردی دسته بندی گردید. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن، در بین عواما شهرت سازمانی موثر بر بی نزاکتی در شرکت سهامی پتروشیمی تبریز عاما پائین بودن وجهه سازمانی بیشترین و عامل جالب و جذاب نبودن محیط کار کمترین، در بین عوامل فرهنگی عامل عدم توجه به معنویت هر محیط کار بیشترین و عامل ضعف فرهنگ خدمت گذاری کمترین، هر بیں عوامل فردی عامل احساسی جدایی نسبت به کار کارکنان بیشترین و عامل انتظارات شغلی کمترین در بی نزاکتی کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی تبریز دارد. در عوامل سه گانه موثر بر بی نزاکتی کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی تبریز عوامل شهرت سازمانی بیشترین و عوامل فرهنگی کمترین تاثیر در کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی تبریز دارد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله مدل مناسب عوامل موثر بر بی نزاکتی کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی تبریز با ۱۲ عامل در ۳ دسته ارائه گردیده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله