خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

پژوهش حاضر، در ۹۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ بیین رابطه سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، مخصوصاً در حوزه های ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه ۱۹۹۰ الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. درنتیجه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند.

شهلا ابراهیمی در تحقیقی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخت دوره زمانی مورد مطالعه بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ و نمونه انتخابی ۱۲۰ شرکت می باشد . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت ، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته ، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت ، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(شهلا ابراهیمی،۱۳۸۷).

کین گان در تحقیقی با عنوان رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشا سرمایه فکری در بورس مالزی پرداخت که متغیر های آن، اندازه هیئت مدیره ، ترکیب هیئت مدیره ، اندازه موسسه حسابرسی ، مالکیت خانوادگی و دولتی بوده است نتایج آن حاکی از نبود ارتباط بین مالکیت خانوادگی و سرمایه فکری بوده است و دیگر متغیرها با سرمایه فکری ارتباط داشتند(کین گان ،۲۰۱۰).

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله