خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارتباط بین میزان افشای اطلاعات منابع انسانی و کیفی

مقاله ارتباط بین میزان افشای اطلاعات منابع انسانی و کیفیت سود مطالعه موردی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در این پژوهش ارتباط بین افشای اطلاعات منابع انسانی و کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش تعیین و تبیین ارتباط بین میزان افشای اطلاعات منابع انسانی شرکت ها با کیفیت سود است. شاخص منابع انسانی بیانگر افشا اطلاعات منابع انسانی شرکتها در ارتباط با ۱) تعداد کارکنان، ۲) سطح تحصیلات کارکنان، ۳) میزان تجربه کارکنان و ۴) برگزاری کلاس ها و دوردهای آموزشی برای کارکنان، ۵) افزایش سطح ایمنی و توانمندی کارکنان، است. همچنین شاخص استفاده شده برای کیفیت سود، پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داددهای ترکیبی به تعداد ۱۳۱ شرکت در طی دورد زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در قالب دو مدل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان افشای اطلاعات منابع انسانی شرکت ها با پایداری سود رابطه معنی داری ندارد. اما میزان افشای اطلاعات منابع انسانی با کیفیت اقلام تعهدی سود رابطه معنی داری دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله