خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزش ویژه برند مشتری‌محور و وفاداری به نام تجاری

پژوهش حاضر، در ۶۶ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ  بررسی نقش واسطه ای رضایت مصرف کننده بر ارتباط میان ارزش ویژه برند مشتری محور و وفاداری به نام تجاری پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

رضایت مشتریان برای موفقیت شغلی بلند مدت ضروری است و یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقاتی در بازاریابی می باشد. به دلیل اینکه رضایت مشتریان یک شاخص اساسی موفقیت شغلی بلند مدت بحساب آمده است، اکثر تحقیقات به رضایت مصرف کننده و تاثیر آن بر ارزیابی بعد از مصرف مصرف کنندگان مانند وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی مورد بررسی قرار می دهند. عمیقا پذیرفته شده است که مصرف کنندگان راضی کمتر حساس به قیمت بوده و کمتر توسط هجوم رقیبان تحت تاثیر قرار می گیرند و به شرکت و موسسه بیشتر از مشتریان نا راضی وفادار هستند، اگر چه تحقیقات قبلی ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده است. تنها بررسی ها و مشاهدات محدودی در تاثیر رضایت مصرف کنندگان در ارتباط میان ارزش ویژه برند و وفاداری بنام تجاری وجود داشته است. اکینسی و داوز و مسی یک مدل مفهومی قبلی (پیشین) و نتیجه رضایت مصرف کننده را در صنایع خدماتی مورد گسترش قرار داده اند. آنها نشان داده اند که رضایت مشتریان ارتباط میان دو جزء از ارزیابی خدماتی (کیفیت ارزیابی) خدمات خود تجانس و تمایل به بازگشت را وساطت می کند.

کای و هابسون یک رویکرد پیوسته را برای توسعه نام تجاری موفق و وفاداری این نام تجاری با بحساب آوردن تجربیات علامت تجاری پیشنهاد می کنند. ازاینرو تصویر نام تجاری و وفاداری آن باید از طریق تجربیات مثبت مشتری تاثیر شود. بنابراین تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری آن هنگامی که مشتریان تجربیات مستقیم با نام تجاری دارند بررسی می شود. اگرچه مطالعات قبلی پیشنهاد می کنند که ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم بر وفاداری آن دارند با تمام دانشمان، هیچ تحقیقی رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری و تاثیر آن بر رضایت مشتری را در صنعت بیمه بررسی نکرده است (Nam et al, 2011, 1009-1010).

دا سيلورا و همكارانش (۲۰۱۱) برخلاف عقيده بسياري از مديران كه مي گويند هويت برند بايد در طول زمان ثابت باشد، بيان داشتند با توجه به اين كه محيط امروز شديداً پويا و دائماً در حال تغيير است، هويت برند نيز بايد پويا باشد و در طي زمان بايد هويت برندي متناسب با محيط توسعه داد. آنها بر اساس گستره­ای از ادبيات موجود در زمينه هويت برند به اين نتيجه رسيدند كه هويت برند يك فرايند كاملاً پويا است و بايد در طول زمان از طريق اثرات دوجانبه مديران برند و ديگر عناصر اجتماعي (مانند مصرف كنندگان) توسعه يابد. جنبه پويايي هويت برند به انعطاف پذيري برند در شرايط تغييرات محيطي منجر مي­گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله