خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما درسازمان های

مقاله ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما درسازمان های خدماتی براساس رهبری تحول آفرین

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

شش سیگما تلفیقی از دانش و آگاهی سازمان با تکنیکهای کارای آماری در جهت بهبود کارایی و اثربخشی سازمان و همچنین برآوردسازی الزامات حقیقی مشتری است. برای اجرا و موفقیت برنامه ی شش سیگما عوامل متعددی تاثیرگذار هستند. هدف از این پژوهشی بررسی آمادگی سازمان های خدماتی نظیر بیمارستان برای اجرای شش سیگما میباشد. در این راستا برای ارتباط عوامل رهبری تحول آفرین (ویژگیهای آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی) با شش سیگما (رهبری، عملیات سازمانی، مشتریان، مشارکت کارکنان) یک مدل مفهومی ارائه شد و با استفاده از داددهایی که از پرسشنامه بدست آمد اعتبار سنجی شد. پرسشنامه ها بین ۱۱۲ نفر از کارکنان بخشهای مختلف بیمارستانی در استان گیلان توزیع گردید و آنها به آن پاسخ دادند و داددها با نرم افزار SPSS و آزمون پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین رهبری تحول آفرین با شش سیگما ارتباط و همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و با توجه به اینکه وضعیت این عوامل در سازمان مورد مطالعه مطلوب ارزیابی شد می توان نتیجه گرفت که این سازمان امادگی لازم را برای اجرای برنامههای شش سیگما داراست

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله