خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی تاثیرادراک کارکنان ازتعهدمدیریت ارشد

مقاله ارزیابی تاثیرادراک کارکنان ازتعهدمدیریت ارشد نسبت به بازاریابی داخلی برنگرش آنها نسبت به کارموردمطالعه هتلهای سه ستاره به بالا شهراصفهان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در دنیای پویای امروز و شرایط رقابت جهانی منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود و منبع اصلی کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان به حساب می آید. با توجه به اهمیت منابع انسانی، نگرش های مرتبط با کار آن ها نیز حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر نگرش های کارکنان تاثیر گذار هستند که باید به آن ها توجه ویژه ای داشت تا بتوان از آن ها در جهت بهبود نگرش و رضایت کارکنان بهره برد. در این پژوهش به ارزیابی تاثیر ادراک کارکنان از تعهد مدیریت نسبت به بازاریابی داخلی بر نگرشی کارکنان نسبت به کار می پردازیم. پژوهشی حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بخش اداری هتل های ۳، ۴ و ۵ ستاره شهر اصفهان است. روش نمونه گیری در این تحقیق سرشماری است که شامل کل جامعه آماری تحقیق (۷۷۴ نفر) می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد تو و همکاران (۲۰۱۵) است، که روایی و پایایی آن ها با استفاده از روایی محتوا، روایی سازه و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استباطی و مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL ستفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهشی نشان می دهد که رابطه معنا داری میان ادراک کارکنان نسبت به تعهد مدیریت ارشد به بازاریابی داخلی و نگرش کارکنان، ادراک کارکنان نسبت به تعهد مدیریت ارشد به بازاریابی داخلی و ارتباطات رسمی، ادراک کارکنان نسبت به تعهد مدیریت ارشد به بازاریابی داخلی و ارتباطات غیر رسمی، ارتباطات رسمی و غیررسمی، ارتباطات رسمی و نگرش کارکنان و ارتباطات غیررسمی و نگرشی کارکنان وجود دارد.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله