خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی دوره های ضمن خدمت کارکنان رسمی پیمانی

مقاله ارزیابی دوره های ضمن خدمت کارکنان رسمی پیمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس براساس الگوی ارزشیابی

 

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ارزیابی به عنوان ابزاری برای ارتقاء کیفیت این امکان را فراهم میسازد تا نقاط قوت و ضعف برنامه ها با در نظر گرفتن اقدامات مناسب در تکامل و اصلاح گردش کار مشخص گردند. مدل سیپ با ارائه روش های کمی و کیفی برای جمع آوری دادهها و هماهنگی نتایج، چارچوب خوبی برای ارزیابی است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری ۸۹ نفر از کارکنان و مدیران رسمی پیمانی شبکه بهداشت و درمان فردیس می باشند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه محقق ساخته دوبخشی (سؤالات دموگرافیک و سؤالات سنجش متغیرها) گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون تاییدی فریدمن، آزمون t و آزمون همبستگی استفاده شده است و نرم افزارهای SpSS و eXcel انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، متغیرهای مورد پژوهش شامل زمینه با ۶۶% اثربخشی، درونداد با ۶۹٪ اثربخشی، فرآیند با ۶۸% اثربخشی و برونداد با ۷۴ ٪ اثربخشی از وضعیت مطلوبی برای ارزیابی دوره های ضمن خدمت کارکنان رسمی پیمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس برخوردارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، ابعاد الگوی ارزشیابی سیپ (زمینه، درونداد، فرآیند، برونداد) در این بررسی مورد قبول واقع شده و دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز مربوطه می توانند اثربخشی لازم را برای ارزیابی داشته باشند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله