خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی رابطه بین سبک سرمایه گذاری و تصمیم گیری

مقاله ارزیابی رابطه بین سبک سرمایه گذاری و تصمیم گیری سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

مالی رفتاری یک الگوی نسبتاً جدیدی از امور مالی است که به دنبال تکمیل تئوری های استاندارد از امور مالی با معرفی جنبههای رفتاری به روند تصمیم گیری است. مالی رفتاری به مطالعه این می پردازد که چگونه رفتار عوامل در بازارهای مالی، تحت تأثیر عوامل روانی است و چه تاثیری در نتیجه تصمیم گیری های ایجاد شده در خرید و فروش در بازار دارد. سوگیری های رفتاری معمولا اثربخشی اهداف مالی را به تدریج تقلیل می دهند و از طرفی اگر سرمایهگذاران به شناخت بهتری از خود برسند می توانند پرتفولیوهای سرمایه گذاری بهینه ای را تشکیل دهند و به اهداف مالی بلندمدت دست می یابند. لذا در این پژوهشی با هدف نقش عوامل روانشناختی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری سبد سهام از دیدگاه اساتید دانشگاه تهران که در حوزه بورس فعال اند با توجه به شناخته شدن سبک و سیاق سرمایه گذاران به بررسی رابطه سوگیری های رفتاری منتخب با تصمیم گیری این اساتید پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهشی، ۳۰ نفر از اساتید دانشگاه تهران که در زمینه بورس اوراق بهادار فعال می باشند، به صورت کاملا رندوم و تصادفی انتخاب شدند. تأثیرات سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری بوسیله آزمون One Way t-test مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس بوسیله نرم افزاری آماری SPSS نسبت به آزمون فرضیه ها و تعمیم نتایج حاصل از محاسبات مربوط به آماره ها به کل جامعه آماری اقدام شد. نتایج نشان داد که از نظر اساتید دانشگاه تهران، بین سوگیری اعتماد به نفس بیش از حد و تصمیم گیری های سرمایه گذاری سبد سهام رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین سوگیری یافتن نقطه اتکا، سوگیری حسرت گریزی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری سبد سهام رابطه معنی داری وجود دارد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله