خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی عملکردموثر بامدل تلفیقی کارت امتیاز متوازن

مقاله ارزیابی عملکردموثر بامدل تلفیقی کارت امتیاز متوازن (BSC) وتعالی سازمانی (EFQM ) برمبنای استراتژی سازمان (سازمان مورد مطالعه :بانک ملت)

چکیده مقاله:
دردنیای رقابتی امروز ، بسیاری از شرکت های تولیدی وخدماتی ، ناگزیر شده اند به رویکردهای جدید مدیریتی رو بیاورد.از جملهاین رویکردها ، می توان به روش ها جدید ارزیابی عملکرد اشاره کرد که نقش مهمی دربهبود عملکرد یک سازمان دارند، بررسیهای انجام شده نشان می دهد که مدل ارزیابی متوازن وتعالی سازمانی در صورت تلفیق می تواند چارچوب مناسبی را برای ارزیابیعملکرد خصوصا درنظام بانکی فراهم آورد:زیرا این دو مدل ،صرف نظر از شباهت های مهمی که باهم دارند،دارای منشاء های متفاوتیهستند ومی تواند هم پوشانی مناسبی را ایجاد نماید لذا الگوی ارایه شده در این تحقیق جهت ارزیابی ومدیریت عملکرد بانک ،مبتنیبراین دو مدل می باشد.باتوجه به نوع تحقیق،تحقیق از نظرهدف کاربردی واز نظر ماهیت پیمایشی است.از طرف دیگر این که الگویتحقیق ومعیارهای استخراج شده از مبانی نظری،از طریق پریشنامه از خبرگان مورد بررسی وتایید نهایی قرار گرفته اند. رواییمحتوایی مدل مولفه های آن بابهره از نظرات خبرگان حاصل شد ورابطه بین ابعاد ومولفه های آن با بهره برداری از نرم افزار spss ،آزمون های آماری زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی به تفکیک در مناظر مختلف کارت امتیاز متوازن قرار گرفته اند ودر نهایت بااستفاده از آزمون فردیمن مولفه های ارزیابی مدل تلفیقی به ترتیب در ۴ اولویت ذیل که عبارتند از ۱٫فرایند عملکرد، ۲٫رضایت مندیمشتریان، ۳مالی و ۴ رشد یادگیری در سازمان مربوطه به عنوان شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت با استفادهاز این مدل تلفیقی سطح تعادل در عملکرد سازمان مورد تایید قرارگرفت وتعادل درعملکرد موجب رضایت مندی کارکنان وهمچنیناثر بخشی موثر در راستای کارایی وبهره وری عملکرد سازمان را بدنبال خواهدداشت.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله