خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت گاز استان بوشهر

مقاله ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از پژوهشی حاضر بکارگیری مدل کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت گاز استان بوشهر و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در خصوص عملکرد شرکت، شناسایی نقاط قوت و ضعف، کمک به ارزیابی و عملکرد می باشد. این پژوهشی در صدد است تا از طریق شناسایی ابعاد مهم هر جنبه از رویکرد کارت ارزیابی متوازن در محیط عملیاتی شرکت گاز استان بوشهر ضمن ارتقاء ارزیابی عملکرد، زمینه ساز تحقق اهداف راهبردی این شرکت گردد تا با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای ایجاد بهبود و همچنین ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت ارتقاء عملکرد سازمان ، بتواند سازمان خود را در مقابله با چالش های جهانی سازی و افزایش توان رقابتی در محیط جهانی ایمن سازد. متدلوژی روش امتیازی متوازن (BSC) به عنوان ابزاری جهت سنجش عملکرد سازمان ها در راستای اهداف و استراتژی های آنان در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند های داخلی و در نهایت منظر رشد و یادگیری است. درراستای این هدف جامعه اماری (کارکنان رسمی و قرار دادی مدت موقت شرکت گازاستان بوشهر ) که ۱۶۰نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان ۱۱۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند به پرسش نامه تحقیق پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بود ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرسش نامه مورد استفاده در پژوهش پرسش نامه محق ساخنه و مشتمل بر ( ۲۷ گویه ) بود. روایی پرسش نامه مورد تایید صاحبنظران مدیریت و اساتید راهنما و داوران قرار گرفت. برای کسب اطمینان از پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی پرسشنامه به ترتیب چهار منظر مالی » مشتری » داخلی و یادگیری ۸۰۶/. »۸۲۷/.» ۹۰۲/. و ۹۵۳/۰ بدست آمد. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد عملکرد سازمانی شرکت گاز استان بوشهر از هر چهار منظر رویکرد کارت امتیازی متوازن در وضعیت مطلوب و معنی داری می باشد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله