خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی قابلیتهای طبیعت گردی شهرستان رشت بااستفاده

مقاله ارزیابی قابلیتهای طبیعت گردی شهرستان رشت با استفاده از مدل SWOT

نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

چکیده مقاله:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رود و در بین انواع مختلف گردشگری، طبیعت گردی ابزاری مناسب جهت دستیابی به گردشگری پایدار می باشد . در دهه اخیر طبیعت گردی از نظر مفهومی در مجامع مختلف سیاست گذاری و همچنین در نهادهای مربوطه جایگاه ویژه ای داشته و در جهت تاثیر گذاری در دیدگاه های زیست محیطی و توسعه پایدار و همچنین ایجاد درآمدهای ریالی در تولید ناخالص ملی از رشد قابل توجهی برخورداربوده است . این مقاله با هدف بررسی قابلیت های طبیعت گردی و تدوین بهترین استراتژی ها در جهت رونق و بهبود عملکرد مدیریت طبیعت گردی در شهرستان رشت صورت گرفته است . این مقاله به روش توصیفی و بصورت میدانی با جامعه آماری تحقیق که از گردشگران شهرستانرشت تشکیل شده انجام شده است و نمونه آماری آن شامل ۸۲ نفر است , و با استفاده از مدلSWOTبه تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها، تهدیدها , ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری با تاکید بر طبیعت گردی در شهرستان رشت پرداخته شده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله