خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی موانع اجرای دولت الکترونیک درآموزش وپرورش

ارزیابی موانع اجرای دولت الکترونیک درآموزش وپرورش موردمطالعه: اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

توسعه تکنولوژی یکی از مهمترین ویژگی های عصر جدید است. دولت الکترونیک به معنی پذیرش تکنولوژی ها توسط دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری خدمات عمومی می باشد و ارزیابی موانع یکی از پیش زمینه های مهم اجرای موفق دولت الکترونیک است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی موانع اجرای دولت الکترونیک در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین می باشد. این موضوع به مدیران کمک خواهد کرد که به موانع اجرای دولت الکترونیک آگاهی یابند و در جهت رفع محدویت ها و موانع مربوط اقدام نمایند. با توجه به مبانی نظری و بر مبنای موانع اجرای دولت الکترونیک یافته شده از مبانی نظری پرسش نامه ای با ۳۱ سؤال طراحی شد و در بین جامعه آماری ۲۰۶ نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که به جز عوامل معماری سیستمی، سایر عوامل به عنوان موانع اجرای دولت الکترونیک در اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین مطرح می باشند، همچنین نتایج بر گرفته از رتبه بندی فرضیات نشان می دهد که از بین موانع (عوامل اصلی) عوامل بودجه به عنوان مهم ترین مانع شناخته شد و سایر عوامل اصلی بر حسب اهمیت عبارتند از: عوامل فنی، عوامل محیطی، عوامل امنیتی و عوامل ریسک پذیری

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله