خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستان در پ

مقاله:ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستان در بیمارستان های  تامین اجتماعی استان اصفهان با استفاده از مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی دلون ومک لین درسال۱۳۹۳

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

پژوهش حاضر ، با  هدف تعیین میزان موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت در بیمارستان های تامین اجتماعی استان اصفهان با استفاده از مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی دلون و مک لین، به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کاربران سیستم اطلاعات مدیریت در بیمارستان های تامین اجتماعی استان اصفهان بود و محیط پژوهش، بیمارستان های وابسته به تامین اجتماعی استان اصفهان(سه بیمارستان غرضی، شریعتی، فاطمه زهرا نجف آباد)، که تعداد ۱۷۲۸ نفر بود تشکیل داد، که از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی،  تعداد ۹۳ نفر برای شرکت در پژوهش، به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی سیستم اطلاعاتی بیمارستانی HIS  با استفاده از مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی دلون و مک لین، در ۶ بعد با ۳۷ گویه بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید راهنما، مشاور، چند نفر از صاحبنظران موضوعی و تعدادی از افراد جامعه آماری تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ۰٫۹۱۲محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که سیستم اطلاعات بیمارستان در ۵ بعد رضایت کاربر، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، کیفیت سیستم و تاثیرات فردیبیشتر از سطح متوسط و در بعد تاثیرات سازمانی در حد متوسط می باشد. همچنین رتبه بندی ابعاد شش گانه مدل دلون و مک لین بصورت ۱- رضایت کاربر ۲- کیفیت اطلاعات ۳- استفاده از اطلاعات ۴- کیفیت سیستم ۵- تاثیرات فردی ۶- تاثیرات سازمانی تعیین گردید و نتایج حاصل نشان داد بین نظرات پاسخگویان در خصوص نقش مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی با توجه به متغیرهای دموگرافیک (جنس، میزان تحصیلات، سابقه خدمت)  تفاوت معنادار وجود نداشت .

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله