خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی و کاربرد عامل های تکنیک گرا در مهندسی نرم

فصل اول : مقدمه                                                                                              ۱

۱-۱ مقدمه                                                                                                       ۲    

فصل دوم :مفهوم عامل و متدولوژی های مبتنی بر عامل                                                 ۳

۲-۱ مفهوم عامل                                                                                                ۴

۲-۲ مهندسی نرم افزار و متدولوژی ها                                                                       ۵

۲-۳ متدولوژی های عامل گرا از دیدگاه مهندسی نرم افزار                                                 ۸

۲-۳-۱ متدولوژی CoMoMAS                                                                            ۱۳

۲-۳-۲ متدولوژي MASCommonKADS                                                            ۱۳

۲-۳-۳ متدولوژی DESIRE                                                                                ۱۳

۲-۳-۴ متدولوژی MASE                                                                                   ۱۴

۲-۳-۵ متدولوژي MASSIVE                                                                             ۱۵

۲-۳-۶ متدولوژی GAIA                                                                                   ۱۵

۲-۳-۷ متدولوژی MESSAGE                                                                            ۱۶

۲-۳-۸ متدولوژي TROPOS                                                                               ۱۷

۲-۳-۹ متدولوژی ADELFE                                                                               ۱۸

۲-۳-۱۰ متدولوژی INGENIAS                                                                          ۱۸

۲-۳-۱۱ متدولوژي PASSI                                                                                                      ۱۸

۲-۳-۱۲ متدولوژیPrometheus                                                                           ۱۸

۲-۳-۱۳ متدولوژي Roadmap                                                                                      ۱۹

۲-۳-۱۴ متدولوژي OPM/MAS                                                                           ۲۰

۲-۳-۱۵ متدولوژي AOR                                                                                    ۲۰

۲-۳-۱۶ متدولوژیASPECS                                                                                        ۲۰

۲-۴ نمودار تکامل متدولوژی­ها                                                                                ۲۱

۲-۵ دیدگاه های مختلف پیرامون متدولوژی های عامل گرا                                                ۲۱

فصل سوم :ارزیابی عامل های تکنیک گرا در مهندسی نرم افزار(GAIA & MaSE)           ۲۴

۳-۱ مفهوم اولیه                                                                                                 ۲۵

۳-۲ عامل های هوشمند                                                                                        ۲۵

۳-۳ معرفی متدولوژی های عامل گرای GAIA و MaSE                                                         ۲۷

۳-۳-۱ متدولوژی GAIA                                                                                     ۲۸

۳-۳-۱-۱ فاز آنالیز                                                                                             ۲۸

۳-۳-۱-۲ فاز طراحی                                                                                          ۳۰

۳-۳-۲ متدولوژی MaSE                                                                                    ۳۱

۳-۳-۲-۱ فاز تحلیل در MaSE                                                                                       ۳۲

۳-۳-۲-۱-۱ مرحله تعیین اهداف                                                                             ۳۲

۳-۳-۲-۱-۲ مرحله بکارگیری موارد کاربرد                                                                  ۳۳

۳-۳-۲-۱-۳ مرحله بازبینی نقش ها                                                                          ۳۳

۳-۳-۲-۱-۴ مرحله مدل نمودن وظایف همزمان                                                            ۳۴

۳-۳-۲-۲ فاز طراحی در MaSE                                                                                      ۳۴

۳-۳-۲-۲-۱ مرحله ایجاد کلاس های عامل                                                                 ۳۴

۳-۳-۲-۲-۲ مرحله ساخت گفتگوها                                                                          ۳۴

۳-۳-۲-۲-۳ مرحله ترکیب کلاس های عامل                                                                ۳۵

۳-۳-۲-۲-۴ مرحله طراحی سیستم                                                                           ۳۵

۳-۴ ارزیابی و مقایسه GAIA و MaSE                                                                            ۳۵

۳-۴-۱ مفاهیم                                                                                                   ۳۵

۳-۴-۱-۱ ویژگی های درونی                                                                                 ۳۶

۳-۴-۱-۲ ویژگی های اجتماعی                                                                               ۳۷

۳-۴-۲ زبان مدلسازی                                                                                          ۳۸

۳-۴-۲-۱ معیارهای قابل استفاده بودن                                                                        ۳۹

۳-۴-۲-۲ معیارهای فنی                                                                                       ۴۰

۳-۴-۳ فرایند                                                                                                    ۴۱

۳-۴-۴ جنبه عملی بودن                                                                                       ۴۳

۳-۴-۴-۱ معیارهای مدیریتی                                                                                  ۴۳

۳-۴-۴-۲ معیارهای فنی                                                                                       ۴۴

فصل چهارم :ارزیابی عامل های تکنیک گرا در مهندسی نرم افزار(Gaia Tropos &)                   ۴۵

۴-۱ مفهوم اولیه                                                                                                 ۴۶

۴-۲ متدلوژي هاي تحليل و طراحي سيستم هاي عامل گرا                                                 ۴۷

۴-۳ سيستم معاملات اينترنتي سهام                                                                           ۴۸

۴-۴ ويژگي هاي متدلوژي پيشنهادي                                                                         ۴۹

۴-۴-۱ فاز تشريح سيستم و نيازمندي ها                                                                     ۵۱

۴-۴-۲ فاز تحليل                                                                                               ۵۵

۴-۴-۳ فاز طراحي                                                                                                                                                            ۵۹

فصل پنجم : نتیجه گیری                                                                                                                        ۶۴

۵-۱ نتیجه گیری                                                                                                ۶۵

۵-۲ منابع                                                                                                                                                                             ۶۷

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله