خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت فراگير (TQM)

امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت فراگير (TQM)درشرکت ريسندگي و بافندگي ب.ا

TQM يکي از متداول ترين اصطلاحات تجارت مي باشد که در سال هاي اخير براي پيشبرد بهبود کيفيت بکار رفته است. TQM در سال هاي اخير بيشتر در شرکت هاي ژاپني مورد استفاده قرار گرفته است. اما در ايران توجه چنداني به روش هاي بهبود کيفيت از جمله TQM نشده است. اين تحقيق امکان سنجي اجراي TQM در شرکت ريسندگي و بافندگي ب.ا را مورد بررسي قرار داده است.

 اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي بوده جامعه آماري شامل ۱۵۲ نفر از نيروي کار شرکت بهريس و نمونه گرفته شده با استفاده از فرمول برابر ۸۴ نفر مي باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ساخته محقق می باشد، که روايايي توسط صاحب نظران و پايايي اين پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ ۸۰۴/۰به تاييد رسيده است. روشهاي مورد استفاده تحليل عاملي تأييدي ، t– استيودنت، تحليل واريانس و آزمون توکی مي باشد.

بر اساس تحليل داده ها هرشش مؤلفه پيشنهاد شده براي تعيين چارچوب ادراکي به تأييد رسيد و مؤلفه هاي تعهد مديريت، آموزش و مديريت بر مبناي واقعيت براي اجراي TQM فراهم مي باشد. ولي شرايط براي مؤلفه هاي مشارکت، بهبود مستمر و رضايت مشتري مناسب نيست. همچنين بين نظرات سه گروه مديران، کارمندان و کارگران تفاوت وجود دارد.

واژگان کليدي: امکان سنجي – پياده سازي – مديريت – کيفيت – مديريت کيفيت فراگير – TQM.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله