خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

انگیزه های کارآفرینانه و ویژگیهای کارآفرینان

فصل دوم پایان نامه انگیزه های کارآفرینانه و ویژگیهای کارآفرینان شامل ۷۹ صفحه فایل وورد با منابع دقیق در خصوص ویژگیها و مدلهای کارآفرینی

 موفقیت افراد در کسب و کار، به تمایلات کارآفرینانه آنها وابسته است. فعالیت های کارآفرینانه یک فرایند تکاملی است که تصمیم برای خروج از هریک از مراحل آن نظیر: شناسایی فرصت ها، ارزیابی فرصت ها، جستجوی منابع و طراحی سازوکارهای استخراج به تمایلات افراد برای شرکت در این بازی ارتباط دارد(Shane, 2003). در سال های اخیر بیشتر تحقیقات حوزه کارآفرینی متمرکز بر عوامل محیطی موثر بر ظهور و پیشبرد فعالیت های کارآفرینانه شده است(Aldrich, 2000). هرچند این گونه پژوهش ها به گسترش ادراک از پدیده کارآفرینی منجرشده است، لکن نباید نقش عوامل انسانی را در این میان نادیده انگاشت(Christiansen, 1997). موفقیت کارآفرینی و مراحل آن به شدت وابسته به چگونگی نگرش درونی افراد نسبت به این پدیده می باشد.  تعریف کارآفرینی از منظر آلدریچ و زیمر(Aldrich&Zimmer, 1986) خود تاییدی بر جایگاه انگیزه های افراد در شکل گیری و پیشبرد فعالیت های کارآفرینانه است، “از نظر مفهومی فعالیت کارآفرینانه تابعی از ساختارهای فرصت، کارآفرینان با انگیزه و منابع در دسترس می باشد.” بی هیچ شک و تردید دانشگاه ها نقش بسزایی در بسترسازی، ایجاد و تقویت انگیزه های کارآفرینانه در جامعه دارند و دانشجو می تواند الگوی فرد هدفمند، توفیق طلب، استقلال طلب، ریسک پذیر و… برخوردار از توانایی های علمی، مهارت های فنی و چشم انداز آتی باشد. شناخت و تجزیه و تحلیل سطح انگیزه های دانشجویان برای شرکت در گردونه کارآفرینی فردی، می تواند حوزه های روشن و تاریک تمایلات درونی بخش عمده ای از نیروهای بالقوه جامعه را در این زمینه شفاف کند. با توجه به آغاز برنامه های توسعه و ترویج کارآفرینی در دانشگاه، نتایج این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی جامع و دقیق آتی را مهیا می سازد. 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله