خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اولویت بندی استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی

مقاله اولویت بندی استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات پتروشیمی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در سال های اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی – سیاسی کشور و تحریم ایران در حوزهٔ نفت و تجارت بین المللی نیاز ما به توسعهٔ صادرات و ورود بیشتر به بازارهای جهانی بیش از پیش اهمیت یافته و توسعهٔ صادرات غیرنفتی ضرورت جدی یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی در صنعت پتروشیمی بوده است. روش پژوهشی تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۹۹ شرکت فعال در صنعت پتروشیمی بوده است که در این شرکت ها ۱۲۵ مدیرعامل و مدیر بازرگانی وجود داشته است که محقق بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران ۱۰۲ نفر را مورد بررسی قرار داده است که برای انتخاب این افراد محقق از روش نمونه – گیری تصادفی ساده استفاده نموده است. برای گردآوری داده ها محقق از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن نیز مورد تایید بوده است استفاده نموده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای گرداوری شده در این پژوهشی محقق از نرم افزار اسمارت پل اس و اس پس اس اس استفاده نموده است. در این پژوهش محقق از ۶ استراتژی (اعطای امتیاز، فرنچایزنگ، تولید قراردادی، قرارداد مدیریتی، سرمایه گذاری مستقیم و پیمان استراتژیک) به عنوان استراتژی های ورود به بازارهای بینالمللی استفاده نموده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل گویای این است که از بین این استراتژی ها به غیر از استراتژی اعطای امتیاز دیگر استراتژی بر روی موفقیت در ورود به بازارهای صادراتی و کسب عملکرد مطلوب در این زمینه تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن گویای این است که سه استراتژی پیمان استراتژیک، سرمایهگذاری خارجی و همچنین استراتژی فرنچایزنگ از اولویت بیشتری در ورود به بازارهای بینالمللی برخودار هستند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله