خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اولویت بندی و انتخاب تامین کننده پایدار درزنجیره

مقاله اولویت بندی و انتخاب تامین کننده پایدار درزنجیره تامین بارویکرد تحلیل سلسله مراتبی و ویکور خاکستری شرکت درسا

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

انتخاب تأمین کنندگان پایدار در بلندمدت، به ایجاد مزیت رقابتی در کل زنجیره تأمین میانجامد. در این راستا ابتدا با توجه به تحقیقات گذشته ۲۷ متغیر تأثیرگذار بر «ارزیابی پایداری تامین کنندگان» تعیین گردید. برای این کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش ۲۷ شاخص برای ارزیابی تأمین کننده پایدار شناسایی شدند که پس از بررسی خبرگان زنجیره تأمین در صنعت تنها ۱۳ شاخص پایداری در سه گروه اقتصادی، رفاه اجتماعی و زیست محیطی مناسب تشخیص داده شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی خاکستری با نظرسنجی این شاخص ها بر پایه ی مقایسات زوجی صورت گرفته توسط ۷ نفر از خبرگان زنجیره تأمین درسا وزن دهی شدند. سپس با روش ویکور خاکستری هر یک از تأمین کنندگان اصلی درسا ارزیابی و رتبه بندی می شوند. نتایج پژوهش نقشه راهنمایی برای اولویتبندی عاملهای تأمین کنندگان پایدار در صنعت ارائه کرده است که میتواند مورد استفاده صنعت گران و پژوهشگران قرار گیرد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله