خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي اثرات بكارگيري هوش تجاري بر عملكردكسب و كار

مقاله:بررسي اثرات بكارگيري هوش تجاري بر عملكردكسب و كار در شركت ذوب آهن اصفهان

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

جلب حمایت مدیران کسب و کار یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی موفقیت، و همواره از چالشهای اصلی پیش روی مدیریت فناوری اطلاعات بوده است كه دستیابی به آن تنها با درک تاثیر بکارگیری ابزارهای فا در فرایند تصمیم سازی، بوسیله فراهم سازی اطلاعات بی درنگ، با محتوایی هوشمند میسر خواهد بود که ویژگی اصلی هوش تجاری میباشد. ازسوی دیگر سازمانهای پيشرو در بكارگيري فناوري اطلاعات همواره با چالش تصميمات مربوط به سرمايه گذاري در فا مواجهند.بنابراين صرفنظر از توجيه اقتصادي، توجيه فني كافي براي اطمينان از حصول نتايج مثبت از سرمايه گذاري، امري ضروري مي باشد كه بمعني بررسي عوامل اثرگذار و مزاياي حاصل از اجراي موفق فناوري در فرايندهاي كسب و كار مي باشد. در همین راستا پ‍ژوهش حاضر که از نوع توصيفي-پيمايشي و داراي ماهيت كاربردي مي باشد، اثرات پياده سازي هوش تجاري بر فرايند كسب و كار شركت ذوب آهن اصفهان را، با لحاظ كردن معيارهاي موفقيت هوش تجاريبررسي نموده است. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه بوده، برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی، برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و برای بررسی نرمال بودن داده هاازآزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه هوش تجاري بر عملكرد كسب و كار ذوب آهن اصفهان تأثيرگذار است. يكپارچگي داده و توانمنديهاي تحليلي سازمان بر سطح بلوغ سيستمهاي هوش تجاري موثر بوده و سطح بلوغ سيستمهاي هوش تجاري بر کيفيت محتوا و دسترسي به اطلاعات تاثيرگذار مي باشد. همچنين کيفيت محتواي اطلاعات و فرهنگ تصميم گيري تحليلي باعث بهبود كاربرد اطلاعات در فرايندهاي كسب و كار و بهبود عملكرد سازمان خواهد شد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله