خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي تأثیر سیستم اطلاعات بر رضایت مشتريان

بررسي تأثیر سیستم اطلاعات بر رضایت مشتريان

فصل دوم(ادبیات)

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۱-بخش اول :مقدمه و تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت………………………………………..

۲-۱-۲- سيستم هاي اطلاعاتي ……………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳- سیستم های اطلاعاتی مدیریت(MIS) …………………………………………………………………….

۲-۱-۴-تعریف سیستم اطلاعات…………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۵-مزایای استفاده از سیستم های اطلاعات……………………………………………………………………..

۲-۱-۶-انواع سیستم های اطلاعات………………………………………………………………………………………

۲-۱-۷- عناصر تاثیر گذار بر سیستم های اطلاعات………………………………………………………………..

۲-۱-۸-مدل سیستم های اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………..

۲-۱-۹-مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن…………………………………….

۲-۱-۱۰-انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان…………………………………………………………………….

۲-۱-۱۱-مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………

۲-۱-۱۲-ابعاد طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت…………………………………………………………

۲-۱-۱۳- هدف سیستم های اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………….

۲-۱-۱۴- زیر مجموعه های MIS……………………………………………………………………………………….

۲-۱-۱۵- ساختار،مشخصات و وظایف MIS…………………………………………………………………………

۲-۱-۱۶- موانع و مشکلات پیاده سازی MIS………………………………………………………………………..

۲-۱-۱۷- سطوح امنیت در MIS………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۱۸-قابلیت های فنی MIS…………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۱۹-ویژگی های MIS…………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲۰-محدودیت های MIS…………………………………………………………………………………………..

بخش دوم :رضایت و رضایت………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱ تعریف مشتری……………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-اهمیت مشتری………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۳- تعریف رضایت در مشتری…………………………………………………………………………………….

۲-۲- ۴- رضایت و رضایت……………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۵- انواع مدل رضایت­مندی مشتری………………………………………………………………………………

۲-۲-۵-۱-مدل شاخص رضایت مشتری در سوئد………………………………………………………………….

۲-۲-۵-۲- مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا……………………………………………………………….

۲-۲-۵-۳- مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا………………………………………………………………….

۲-۲- ۶- فرآیند جلب رضایت مشتری………………………………………………………………………………….

۲ -۲-۷- اندازه گیری رضایت مشتری…………………………………………………………………………………..

۲ -۲-۸- خدمات خوب به مشتری……………………………………………………………………………………….

۲-۲-۹- مفهوم جدید خدمت به مشتریان………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۰- جنبه های مختلف رابطه رضایت و رضایت…………………………………………………………….

۲-۲-۱۱-عوامل اثر گذار بر رابطة رضایت و رضایت……………………………………………………………..

۲-۲-۱۲- گام هاي  طلایی برای جذب مشتری………………………………………………………………………

۲-۲-۱۳- مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)……………………………………………………………………….

۲-۲-۱۳-۱- تاریخچه CRM ‍……………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۳-۲-انواع فناوری CRM………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۳-۳-مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۳-۴-چارچوب گارتنر……………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۴-  رضایت مشتری چیست؟ …………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۵- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟……………………………….

۲-۲-۱۵-۱-  اندازه گیری رضایت مشتری(CSM) ………………………………………………………………..

۲-۲-۱۵-۲- فرهنگ بازاريابي …………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۶- سازمان مشتري مدار……………………………………………………………………………………………

۲-۳- بخش سوم: پیشینه و سوابق تحقیق…………………………………………………………………………….

۲-۳-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………

۲-۳-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………..

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله