خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي تأثیر سیستم اطلاعات بر رضایت مشتريان شرکت ز

بررسي تأثیر سیستم اطلاعات بر رضایت مشتريان شرکت ز.ا

چکیده

      پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقيق حاضر را گروهی از افراد که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند تشکیل می دهد که این صفات مورد توجه محقق می باشد جامعه آماری این تحقیق   مشتریان شرکت ز.ا  می باشد. حجم نمونه آماري براي اين پژوهش  با توجه به اينکه حجم جامعه  نامحدود مي باشد در سطح اطمينان ۹۵/۰ و دقت ۰۱/۰  با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است.برای گردآوري اطلاعات مورد نياز پژوهش به وسیله دو پرسشنامه استاندارد تعدیل شده پرسشنامه MIS و پرسشنامه رضایت مشتریان انجام مي‌گيرد. پایای پرسشنامه MIS برابر۸۰۴/۰ درصد و برای پرسشنامه رضایت مشتریان برابر۸۰/۰ بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه بندی، و تفسیر داده های آماری از فراواني و درصد فراواني(جدولها، نمودارها) و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگي پیرسون و t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

 واژه های کلیدی:رضایت مشتریان ،  سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) .

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله