خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي تاثيرمدرس بر ميزان رضايت يادگيرنده درسامانه

مقاله:بررسي تاثيرمدرس بر ميزان رضايت يادگيرنده درسامانه يادگيري الکترونيکي دانشگاه هاي داراي نظام آموزش از دور

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير مدرس بر ميزان رضايت يادگيرنده سيستم يادگيري الکترونيکي دانشگاه هاي داراي نظام آموزش از دور (پيام نور-تربيت مدرس-تهران-شهيد بهشتي-علم وصنعت ايران ) مستقر در شهر تهران در گروه هاي علوم انساني مي باشد. جامعه آماري شامل۳۰۳۹ نفراز دانشجويان دوره هاي يادگيري الکترونيکي در اين تحقيق از نمونه گيري تصادفي استفاده شده است و ۳۸۵نفر از دانشجويان دوره هاي يادگيري الکترونيکي به صورت تصادفي انتخاب شده اند.ابزارجمع آوري اطلاعات پرسشنامه  محقق ساخته بودکه ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه۹۸/. به دست آمد. به کمک نرم افزار ليزرل و با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختار يافته ، نتايج تحقيق ، آزموده شد .نتيجه تحقيق نشان مي دهدکه بين مولفه مدرس ورضايت تإثير مستقيم و معني داري برقراراست.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله