خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي رابطه بین خلاقیت وتوانمندسازی کارکنان

چکیده:

     اغلب مديران با روشهاي درست توانمند سازی نیروی انسانی دريك محيط به شدت پويا آشنا نيستند. مديران برای توانمند سازی نیروی انسانی به روش”گزينه‌اي” تصميم مي‌گيرند، درحالي كه اصولاً بايد تصميمات توانمند سازی نیروی انسانی خود را برپايه تصمیمات درست اتخاذ كنند؛ بنابراین  در شرایطی که سازمانها تحت تاثير رقابتهاي اقتصادی می‌باشند، ضرورت توجه به كيفيت‌كاري و بهره‌وري سازماني از اهميت ويژه‌اي برخوردارگرديده است. پِژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بین خلاقیت وتوانمندسازی کارکنان داوطلب انجمن های استان چ وب انجام شده است .روش تحقیق از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی )واز نظر هدف کاربردی بوده است . در این مطالعه از یک پرسش­نامه اطلاعات جمعیت­شناختی شامل ۵ سؤال و یک پرسش­نامه برگرفته ازپرسشنامه باکینگهام( ۲۰۰۲) استفاده گردید.برای تعیین پایایی ابزار با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ با ۸۲/۰ محاسبه شد.جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه­ی داوطلبان عضو انجمن داوطلبان ورزشي استان چ وب. به تعداد۱۳۸ نفر می باشد، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر ۱۰۰ نفر انتخاب شد. نتایج  مربوط به سئوالات پژوهش نشان دادکه بين ابعاد توانمندسازی داوطلبان تفاوت معناداري وجود دارد و داوطلبان بيشترین ارتباط را بین رهبری مدیران و خلاقیت مدیر می دانند وتعاملات کارکنان از نظر آنان در درجه آخر مي باشد.همچنين اختلاف مشاهده شده بين جنسیت وشاخص های توانمندسازی کارکنان معنادار نمی باشد.

 واژه هاي كليدي: خلاقیت وتوانمندسازی ،انجمن داوطلبان

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله