خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي رابطه سودمندی قابل درک سیستم های پشتیبان

مقاله:بررسي رابطه سودمندی قابل درک سیستم های پشتیبان تصمیم و بهره وري سازمان- مورد کاوي سازمان مديريت بحران کشور

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

موضوع مورد بررسی در این تحقیق، بررسی رابطه سودمندی قابل درک سیستم های پشتیبان تصمیم و بهره وری سازمان مطالعه موردی سازمان مدیریت بحران کشور است. اين پژوهش از نوع اکتشافي- توصيفي و از روش پيمايشي استفاده شده است، به لحاظ معيار زمانی مقطعي است و از نظر سطح، پهنانگر است. جمعيت آماري اين پژوهش شامل، کليه کارکنان شاغل در سازمان مديريت بحران کشور است که در سال ۱۳۹۳ در اين سازمان مشغول به خدمت بوده اند. بنابراين واحد تحليل دراين پژوهش هر يک از از شاغلين به خدمت در سازمان مديريت بحران کشور است. حجم نمونه در این فرمول بر اساس فرمول کوکران، ۱۰۶ نفر به دست آمده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای روایی پرسش نامه از اعتبار صوری استفاده شده است، و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای کل به دست آمده برابر ۰٫۷۸۶ بوده است.

نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد ضریب همبستگی مثبت بین مؤلفه های سودمندی قابل درک سیستم های پشتیبان تصمیم و بهره وری سازمان وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بيش از ۵۹ درصد از تغييرات متغير بهره وري سازماني از طريق متغيرهاي(سهم ادراک به عملکرد و موفقيت، رضايت کاربران و مشارکت در تعريف سيستم) تبيين شده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله