خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي چالش هاي کاربرد فناوري اطلاعات و طراحي مدل

مقاله: بررسي چالش هاي کاربرد فناوري اطلاعات و طراحي مدل مناسب براي آن

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش به دليل رسالت خطير اين نهاد جايگاه ويژه اي دارد، بنابراين شناسايي چالش ها و موانع موجود در اين زمينه داراي اهميت خاصي است.  پژوهش حاضر با هدف بررسي چالش هاي کاربرد فناوري اطلاعات و طراحي مدل مناسب براي آن به انجام رسيده است، نوع اين پژوهش کاربردي، روش آن زمينه يابي و جامعه آماري شامل مديران آموزش و پرورش شهر تهران بود نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان تعيين گرديد براي بررسي موانع کاربرد فناوري اطلاعات  از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده گرديد روايي پرسشنامه ها از طريق روايي محتوايي و پايايي آن، با اجراي مقدماتي در بين ۳۰ نفر از روش آلفاي كرانباخ قابل قبول بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t تك گروهه، و فريدمن استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که ميزان بکارگيري ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات توسط مديران پايين تر از ميانگين است و موانع پذيرش فناوري اطلاعات به سه بعد «ساختاري»، « انساني» و «اقتصادي» تقسيم بندي مي شوند. و بالاترين رتبه به بعد ساختاري اختصاص يافته و ابعاد اقتصادي و انساني به ترتيب در مراتب بعدي قرار مي‌گيرند. همچنين در بعد «ساختاري» نبود قوانين و قواعد الزام‌آور و کمبود نيروي انساني متخصص، در بعد «انساني» ضعف بنيه ي علمي و بينش کارکنان به فناوري و ضعف توسعه فرهنگي کارکنان، در بعد «اقتصادي» عدم کفايت بودجه هاي تخصيص داده شده به بخش  فن آوري اطلاعات و هزينه بالاي بهره گيري از فناوري براي توسعه زيرساخت ها، تامين سخت افزار و خريد نرم افزارها داراي بالاترين رتبه مي باشند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله