خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی ابعادموثربرارزش ویژه برندمشتری محوردرصنعت

مقاله بررسی ابعادموثربرارزش ویژه برندمشتری محوردرصنعت تولید ماکارونی موردمطالعه برندزرماکارون

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت تولید ماکارونی بر مبنای دیدگاه مشتریان و تعیین میزان اهمیت هر یک از این ابعاد در کسب ارزش ویژه برند صورت گرفته است. با توجه به پیشینه تحقیق، آگاهی برند، تداعی برند، وفاداری برند و کیفیت ادراک شده بعنوان ابعاد ارزش ویژه برند زر ماکارون مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان محصولات زر ماکارون می باشد. روش نمونه گیری، خوشه ای و آسان در دسترس می باشد که از طریق توزیع پرسشنامه در میان یک نمونه ۳۸۴ نفری مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی برای تبیین ابعاد ارزش ویژه برند و آزمون مقایسه میانگین تک نمونه (T Test) برای بررسی وضعیت هریک از ابعاد ارزش ویژه برند در میان مصرف کنندگان محصولات زر ماکارون انجام شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بر مبنای دیدگاه مصرف کنندگان، آگاهی برند، تداعی برند، وفاداری برند و کیفیت ادراک شده از ابعاد ارزش ویژه برند زر ماکارون می باشند و هر یک از ابعاد مذکور از وضعیت مطلوبی در بین مصرف کنندگان برخوردار است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله