خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی ابعاد توانمندسازی و ارتباط آنها با مدیریت

مقاله:بررسی ابعاد  توانمندسازی و ارتباط آنها با مدیریت بهینه دانش

(مطالعه موردی:  بانک ملی شعب شهر تهران)

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

بیگمان عصر حاضر دوران رویارویی سازمانها با پدیده ی انقلاب دانش است وسازمانها ی امروزی میتوانند با تکیه بر مدیریت بهینه ی دانش،در فضای بشدت رقابتی موجود، بقای بلند مدت خود را تضمین نمایند.از سوی دیگر با تغییر نگرش به نیروی انسانی از یک هزینه ی ثابت به یک سرمایه ی توسعه پذیر ،لزوم حرکت بسمت پرورش وتوانمندسازی این سرمایه گرانقدر وتبدیل کارکنان ایستا به نیروهایی فعال ودانشی، امری انکارناپذیر است .برهمین اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه ی بین این دومقوله یعنی توانمندسازی ومدیریت دانش در شعب بانک ملی استان تهران است ودر این راه جهت جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای بهره گرفته است.این تحقیق کاربردی، از روش پیمایشی استفاده نموده واز دو پرسشنامه مدیریت دانش(مارشال)و توانمندسازی(میشرا)که روایی آنها از طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخ ۰٫۸۲و۰٫۸۵ به اثبات رسیده است، بعنوان ابزار گردآوری داده ها بهره گرفته است.جامعه ی آماری این تحقیق ۵۹۹۸ نفر است که باکمک فرمول کوکران ۳۶۱ نفر از آنان بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار می گیرند. درتجزیه تحلیل داده ها پس از اثبات غیر نرمال بودن داده ها، از آزمون اسپیرمن وفریدمن استفاده شده است ونتایج حاصله حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین دومتغیر پژوهش می باشد.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله