خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی اثرات مدیریت پورتفولیوی پروژه بر پروژه های

مقاله:بررسی اثرات مدیریت پورتفولیوی پروژه بر پروژه های فناوری اطلاعات

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

نفوذ روزافزون پروژه‌ها به عنوان یک راه برای سازمان‌دهی کارها در بسیاری از سازمان‌ها مستلزم مدیریت موثر پروژه‌های متعدد است. با توجه به پیچیدگی‌های اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و با توجه به محدودیت منابع سازمان‌ها به خصوص در صورت داشتن پروژه‌های متعدد، لزوم توجه و بکارگیری مدیریت پورتفولیوی پروژه در دستیابی به اهداف پروژه‌ها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در  این پژوهش سطح مدیریت پورتفولیوی پروژه‌های فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بر اساس مدل سه مرحله­ای Bert De Reyck (1- فهرست موجودی پورتفولیو ۲- بهینه سازی پورتفولیو ۳- اداره پورتفولیو )تعیین شد.پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده­ها   توصیفی-پیمایشی ازشاخه میدانی- است.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه توسط عده­ای از متخصصان و استادان تایید شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب Alpha Cronbach   برابر ۸۲ درصد محاسبه گردیده است. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشده و جامعه آماری شامل،کلیه­ی کارکنان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  ۱۳۹۲ شمسی بوده است و برای تحلیل نتایج علاوه بر  آمار توصیفی – میانگین و انحراف معیار و …-   از آزمون های T تک متغیره و سطح معناداري ۰۵/۰ به  کمک نرم افزار ۱۸ SPSS  استفاده شده است. تحليل توصيفي مولفه هاي مديريت پورتفولیوی پروژه بر اساس سه مرحله­ی سازماندهي شده­ي مدل Bert De Reyck نشان داد كه مرحله­ی اول دارای ميانگين ۸۱/۰±۴۵/۲،  مرحله دوم دارای ميانگين ۶۹/۰±۰۲/۲ و مرحله سوم دارای ميانگين ۷۴/۰±۸۷/۱ مي باشند. بررسی تاثیر مدیریت پورتفولیو بر سطح اثربخشی نشان داد که؛ میانگین سطح اثربخشی پروژه‌های سازمان در هر یک از شاخص های خود ، تحت مدیریت پورتفولیو، در حد مطلوب بوده و میانگین آن ها بیش از ۷۵/۲ بوده است(۰۵/۰P-Value<) و لذا اثربخشی در رابطه­ی مثبت با مدیریت پورتفولیو بوده است.بررسی میانگین سطح مشکلات پروژه های سازمان در هر یک از شاخص های خود تحت مدیریت پورتفولیو نشان داد که میانگین بیش از ۷۵/۲ بوده(۰۵/۰P-Value<) و لذا سطح مشکلات در رابطه­ی منفی با مدیریت پورتفولیو بوده است.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله