خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی اثرساختارسرمایه بررابطه بین درماندگی مالی

مقاله بررسی اثرساختارسرمایه بررابطه بین درماندگی مالی و نقدینگی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکتها و عدم نقدینگی کافی در ریسک ورشکستگی شرکتها، پژوهشی حاضر تاثیر تامین مالی بدهی بر رابطه بین نقدینگی و در ماندگی مالی را بررسی کرده است. برای دستیابی به این هدف جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی ده ساله در بین سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن شرایط داده های پژوهش تعداد ۵۹ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهشی از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایح حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نقدینگی و درماندگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه برآن نتایج نشان داد که وجود اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکتها تاثیر ضعیفی بر رابطه بین نقدینگی و درماندگی می گذارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله