خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری مدیریت بایادگیری

مقاله بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری مدیریت بایادگیری سازمانی و عملکرد تولید مطالعه موردی شرکت های تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهشی که توصیفی – پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی استان خوزستان) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهشی شامل کلیه کارکنان شرکت های صنعتی خوزستان می باشد که تعداد ۳۶۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه می باشد که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر ۸۳/۰ برآورد گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد غیر مالی و اطلاعات کنترل و برنامه ریزی رابطه وجود دارد. بین سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید (بهبود در هزینه تولید، کیفیت تولید، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری) رابطه وجود دارد. بین تسهیل کننده یادگیری سازمانی (تعامل و ارتباط میان اعضای گروه و گردش شغلی و تجربه کاری) و عملکرد تولید رابطه وجود دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله