خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی ارتباط بین هوش سازمانی باچابکی سازمان

مقاله بررسی ارتباط بین هوش سازمانی باچابکی سازمان مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران استان تهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه بین هوش سازمانی با چابکی سازمان در بانک توسعه صادرات ایران استان تهران است. برای رسیدن به این هدف فرضیه اصلی تحقیق با عنوان وجود رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمان در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران استان تهران (۷۵۷ نفر) بوده است. تعداد نمونه مورد نیاز برای جامعه آماری با استفاده از فرمول کو کران ۲۵۵ نفر محاسبه شده است و باروش تصادفی – طبقه ای نمونه گیری انجام شده است. مدل مورد استفاده برای متغیر هوش سازمانی، (آلبرخت، ۲۰۰۱) و برای متغیر چابکی سازمانی، (شریفی و ژانگ، ۲۰۰۰) می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پایایی آن با استفاده از روش تنصیف (دو نیمه کردن) ۹۸/۰ محاسبه گردید و روایی پرسشنامه، از طریق روایی صوری و محتوایی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده این پژوهش، در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که، داده های گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با مدل مفهومی پژوهش متناسب و سازگار بوده و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت و این بدین معنی است که بین هوش سازمانی و چابکی سازمان در بانک توسعه صادرات ایران رابطه معنا داری وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله