خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی ارتباط میان ارزش شرکت بااجتناب مالیاتی

مقاله بررسی ارتباط میان ارزش شرکت بااجتناب مالیاتی وریسک مالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهشی بررسی ارتباط میان ارزشی شرکت با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای همین منظور از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت، از نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان معیار اجتناب مالیاتی و از شاخص ریسک مالی به عنوان معیاری برای سنجش ریسک مالیاتی استفادد شد. همچنین ریسک مالی به کمک درجه اهرم مالی اندازدگیری شدد است. نمونه اماری پژوهشی حاضر (با روش حذف سیستماتیک) مشتمل بر ۶۹ واحد تجاری از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ میباشد. برای آزمودن فرضیه های پژوهشی از مدل رگرسیون چندگانه با دادهای تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی، با ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد، اما معناداری این رابطه مورد تأیید قرار نگرفت.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله