خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی ارزشیابی واهمیت دراایی های نامشهود ازدیدگاه

مقاله بررسی ارزشیابی واهمیت دراایی های نامشهود ازدیدگاه مدیران مالی وصاحبنظران دانشگاهی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر یکی از مباحث مهم در تئوری های حسابداری شرکتها، داراییهای نامشهود بوده است. چیزی که مشهود است، این است که داراییهای نامشهود دارای ارزش بالایی می باشند و لیکن این ارزش به دلیل ماهیت خاص و مشکل بودن ارزشیابی معمولا در صورتهای مالی قابل مشاهدد نیست. به هر حال، بر اساسی ارتباط ان با مقاصد تجاری خاص، اهمیت آن برای سهامداران انکار ناپذیر است. به نظر میرسد گزارش های مالی سنتی که بر مبنای قواعد سنتی حسابداری، بازدد های بالقود را مستثنی می کند، جهت مقاصد تصمیم گیری نا مربوط باشد. بنابر این، رویکردهای شناسایی و ارزیابی داراییهای نامشهود می تواند برای کمک به تصمیم گیری بهتر، سودمند باشد. در طی دو دهه انتهایی قرن بیستم تغییرات اساسی رخ داده است. بر این اساس شرکت ها نیاز دارند تا محرک هایی که به سطوح ارزش بیشتر منجر می شوند، شناسایی نمایند. از آنجا که یکی از مسائل اساسی مربوط به واحدهای تجاری، ارزشیابی دارایی های نامشهود است؛ لذا تحقیقی حاضر بین شرکت های پذیرفته شدد در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته به بررسی ارزشیابی دارایی های نامشهود و اثرات آن بر عملکرد مالی با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه پرداخته است. نهایتاً نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشانگر این است که بین صاحب نظران و مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد و لذا ارزش بازار دارایی های نامشهود بیشتر از ارزش دفتری آنها بوده است

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله