خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی استفاده از مدیریت ارتباطات با مشتریe-CRM

عنوان مقاله : 

بررسی اثر استفاده از مدیریت ارتباطات با مشتری الکترونیکی (e-CRM) در نگهداشت مشتریان

 

مورد مطالعه :شرکت …

چکیده:

مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری یا e-CRM باعث تغییر بنیادی در باورهای تجاری شده و آن تغییر رویکرد سازمان ها، از روابط کلی مشتریان به روابط تک تک و مجازی آن ها از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و با روند های جدید کسب و کار بدست آوردن رضایت مشتری که منجر به نگهداشت مشتریان می شود جایگاه حیاتی در اهداف شرکت ها را به خود اختصاص می دهد. تحقیقات قبل نشان می دهند که بکارگیری e-CRM در سازمانها می تواند منجر به جذب و نگهداری بیشتر در مشتریان گردد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر e-CRM بر نگهداشت مشتریان در شرکت ف.ا.پ.ن.ا انجام گرفته است. لذا ماهیت تحقیق از نوع کاربردی و روش آنالیز بکار گرفته شده در آن روش همبستگی و رگرسیون است. تعداد جامعه آماری مشتریان این شرکت نامحدود در نظر گرفته شده و تعداد نمونه آماری ۱۷۰ نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتست از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس اصول e-CRM و مولفه های نگهداشت مشتری تدوین گردیده و توسط روشهای علمی روایی و پایایی آن تأیید شده است. پایایی پرسشنامه اول و پرسشنامه دوم به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ ۸۰۴/۰ و ۸۶۴/۰ به تأیید رسیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که استقرار سیستم e-CRM در شرکت ف.ا.پ.ن.ا باعث افزایش رضایت مشتری، همکاری بهتر با مشتریان، کیفیت بهتر خدمات به مشتری، اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت، قیمت گذاری مناسب و به طور کلی نگهداشت مشتری می شود.

واژگان کلیدی: e-CRM، رضایت مشتری، بازاریابی، مدیریت ارتباطات الکترونیکی با مشتری.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله