خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی امکان اجرای الگوومدل ارزیابی عملکرد مالکوم

مقاله بررسی امکان اجرای الگوومدل ارزیابی عملکرد مالکوم بالدریج درشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بامحوریت مدیریت عملکرد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

با پیشرفت تکنولوژی و علوم و شیوه های نوین مدیریتی همچنین افزایش رقابت پذیری و روحیه تعالی عملکرد در سازمانها، ضرورت بکارگیری ایده ای نو جهت طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای تولیدی بیش از همیشه آشکار گردید. لذا می توان گفت که یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر، طراحی نظام ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی و غیردولتی بوده که. هدف اصلی این نظام، ساماندهی و طراحی مکانیزمهای ارزیابی عملکرد جهت تبیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی می باشد. یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده نظام مذکور، الگو و مدل مورد استفادد در ان می باشد.اجرای ارزیابی عملکرد با محوریت نظام مدیریت عملکرد امکان پذیر خواهد بود لذا بدون درک صحیح از مدیریت عملکرد، پیادد سازی الگوی مناسب ارزیابی عملکردسازمانی غیرممکن است.مدیریت عملکرد فعالیتی یکپارچه که هدفش تقویت و نهادینه کردن مدیریت عملکرد به عنوان سیستم زیر بنایی سازمان و همچنین مدیریت عملکرد فرآیند طراحی و اجرای راهبردها، ملاحظه ها و پیش ران ها است که هدفش تبدیل استعدادهای خام منابع انسانی به عملکرد می باشد.در این مقاله، ابتدا اهم ادبیات نظری مرتبط با ارزیابی عملکرد سازمانی بامحوریت مدیریت عملکرد و همچنین مهمترین ویژگیهایی که از مدلهای نوین و برتر در امر ارزیابی عملکرد سازمانها ارائه گردیده است ارائه میگردد. تفکر عمومی و جامع حاکم بر الگو و مدل طراحی شده به نحوی است که بکار گیری آن را در ارزیابی کلیه دستگاهها و سازمانها و شرکتها امکان پذیر می سازد .این تحقیق از نوع توصیغی – کاربردی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه امکان – سنجی اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج که بصورت استاندارد می-باشد منبع آن ( عرب، خدیوی، کوهستانی و کارشکی (۱۳۹۲). بر اساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد. مدیریت و رهبری آموزشی گرمسار). [۱] استفاده شده است حجم جامعه ۱۵۰۰ نفر در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان و مدیران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت می باشد. که بوسیله فرمول کوکران حجم نمونه ۳۰۶ نفر می باشد. در نهایت برای فرضیه های مدیریت عملکرد فرض برابری ضریب رگرسیونی مورد نظر با صفر را در سطح خطای ۰۵/۰ رد کرده و نتیجه می – گیریم که بین کلیه مولفه-های مدل بالدریج در مدیریت عملکرد رابطه معنی -داری وجود دارد. بنابراین تمامی شش فرضیه آزمون شده تائید گردیدند. پس میتوان نتیجه گرفت، مدیریت عملکرد با مدل موردنظر بر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تأثیر معنی -داری دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله