خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی اهمیت مشارکت و همکاری شهروندی

مقاله بررسی اهمیت مشارکت و همکاری شهروندی درپروژه های دولت الکترونیک

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که چرا و چگونه دولت الکترونیک از مفاهیم مشارکت کاربر و نظریه های پژوهش های سیستم های اطلاعاتی در کیس موردنظر استفاده می کند. ما قصد داریم که با داشتن درک بیشتری از اهمیت مشارکت و همکاری شهروندان درون بدنه دانش تحقیقات دولت الکترونیک، هنگام توسعه دادن خدمات الکترونیک به صورت عملی کمک کنیم. طرح/ متدولوژی / رویکرد- در این مقاله، تجزیه و تحلیل صورت گرفته بر مبنای مطالعه موردی تطبیقی می باشد که بین دو پروژه دولت الکترونیک انجام شده است. با مرور ادبیات سه تحلیلی که استنتاج می شود: روش مشارکت، انگیزه های مشارکت و سازماندهی مشارکت می باشد. این موضوعات تجزیه و تحلیل تطبیق داده ی ما را با آزادی همزمان برای تفسیرهای این حوزه هدایت می کنند. یافته ها: نتایج اصلی این مقاله عبارت است از این که : حوزه دولت الکترونیک می تواند از روش ها و و رویکردهای موجود در پروژه های سنتی ۵ا که در زمینه مشارکت کاربر هستند الهام و درس بگیرند، اما علاوه براین در دولت الکترونیک ما هم به روش هایی نیازمندیم که هنگام طراحی خدمات الکترونیک عمومی برای گروه های کاربر بزرگ و نامتجانس، چالش های بروز شده را مدیریت کنیم. مشارکت شهروندی را نمی توان به عنوان یک چالش جداگانه در دولت الکترونیک تلقی کرد، بلکه بیشتر به عنوان یک بخش یکپارچه در فرایند سازماندهی، مدیریت و اجرای پروژه های دولت الکترونیک تلقی می گردد. موضوعات تحلیلی ما از مشارکت که از ادبیات تحقیق بدست آمده عبارت است از این که نمی توان از روش، انگیزه ها و سازماندهی به منظور مشخص کردن ، تجزیه و تحلیل و بحث راجع به موضوعات اصلی با توجه به چالش های مشارکت شهروندی در دولت الکترونیک استفاده کرد این امر بر اساس مطالعاتی که هم در تئوری و هم در عمل دولت الکترونیک دیده می شوند دال بر اهمیت آن هستند. مفاهیم عملی: درس های آموختنی این مطالعه این است که در بسیاری از پروژه های دولت الکترونیک، خدمات عمومی الکترونیک را به عنوان یک خروجی و سیستم اداری الکترونیک داخلی را به عنوان خروجی ای دیگر در نظر می گیرند. چشم انداز داخلی حاکم در چنین پروژه هایی دال بر این هستند که شهروندان به عنوان گروه کاربر بر خدمات الکترونیک تنها به عنوان دریافت کنندگان منفعل و نه شرکت کنندگان فعال در توسعه شناخته می شوند. با به کاربردن موضوعات تحلیلی، که در این مقاله ارائه شد، پیشنهاد چالش های مشارکت شهروندی در دولت الکترونیک استفاده کرد این امر بر اساس مطالعاتی که هم در تئوری و هم در عمل دولت الکترونیک دیده می شوند دال بر اهمیت آن هستند. مفاهیم عملی: درسی های آموختنی این مطالعه این است که در بسیاری از پروژه های دولت الکترونیک، خدمات عمومی الکترونیک را به عنوان یک خروجی و سیستم اداری الکترونیک داخلی را به عنوان خروجی ای دیگر در نظر می گیرند. چشم انداز داخلی حاکم در چنین پروژه هایی دال بر این هستند که شهروندان به عنوان گروه کاربر بر خدمات الکترونیک تنها به عنوان دریافت کنندگان منفعل و نه شرکت کنندگان فعال در توسعه شناخته می شوند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله