خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تأثیر مشارکت مردم در انتخابات

بررسی تأثیر مشارکت مردم در انتخابات بر تحقق حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

(مطالعه موردی شهرستان ش)

 

چکیده:

  مشارکت در انتخابات و رأی دادن از مؤلفه های اساسی رفتار سیاسی شهروندان و یکی از شاخص های میزان مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی در بسیاری از کشورها محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بررسی تأثیر مشارکت مردم در انتخابات بر تحقق حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی در سال ۹۲ در شهرستان ش انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق افراد بالای ۱۸ سال شهرستان ش و نمونه آماری ۳۸۴ نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتست از پرسشنامه محقق ساخته که توسط روشهای علمی روایی و پایایی آن تأیید شده است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۸۶۶/۰/  به تأیید رسیده است. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت تجزیه و تحلیل توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

نتایجی که از تحقیق حاضر حاصل شد بدین شرح می باشد: حضور مردم در انتخابات برایجاد وحدت بین مردم، ناکامی دشمنان خارجی، ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد شور ونشاط اجتماعی تأثیر مثبت دارد. بنابراین به طور کلی می توان گفت حضور مردم در انتخابات بر تحقق حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی تأثیرگذار می باشد.

کلمات کلیدی: انتخابات ، حماسه اقتصادی ، حماسه سیاسی ،  مشارکت مردمی

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله