خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیراهرم مالی برجریان نقدعملیاتی غیرعادی

مقاله بررسی تاثیراهرم مالی برجریان نقدعملیاتی غیرعادی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

تحقیق حاضر به منظور بررسی، بررسی تاثیر اهرم مالی بر جریان نقد عملیاتی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ صورت گرفته است. این بررسی با از از مدل رگرسیونی و دادههای تابلویی، با استفاده از حذف سامانمند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان میدهد که با توجه به مقدار آماره tمتغیر، و معنی داری آن اهرم مالی اثر منفی و معنی داری بر جریان های نقد غیرعادی به عنوان متغیر نشان دهنده دستکاری سود واقعی دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله