خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرتعهدسازمانی بررفتارشهروندی سازمانی

مقاله بررسی تاثیرتعهدسازمانی بررفتارشهروندی سازمانی مطالعه موردی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی نقش و تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان پرداخته شده است. و هدف از این تحقیق پی بردن به اینکه آیا بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری برقرار هست یا نه ؟ قلمرو مکانی این تحقیق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و قلمرو زمانی مابین سالهای ۹۴ – ۹۵ بوده است. در این تحقیق، تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و مؤلفه های آن تعهد هنجاری ، تعهد مستمر و تعهد عاطفی است و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به جامعه آماری انتخاب شده، با استفاده از فرمول کوکران، ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری (n) انتخاب شد. روش گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهشی کتابخانه ای و میدانی می باشد. از بعد هدف تحقیق حاضر در زمرهٔ تحقیقات کاربردی قرار دارد و روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار دارد. نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت آب و نیرو رابطه معناداری برقرار می باشد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله