خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرتغییرات تولید ناخالص داخلی تغییرات نرخ

مقاله بررسی تاثیرتغییرات تولید ناخالص داخلی تغییرات نرخ تورم و تغییرات درصد بیکاری بربازده صندوقهای سرمایه گذاری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهشی بررسی تأثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ تورم و تغییرات درصد بیکاری بر بازده صندوق های سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری مورد بررسی برای این تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ می باشد که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از سایت کد الی و هم چنین نرم افزار ره آورد نوین ۳ استفاده شد. ضمنا با استفاده از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، داده های اقتصاد کلان به صورت فصلی گردآوری گردید. همچنین داده های بدست آمده با کمک نرمافزار آماری Eviews8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به مدل نهایی براورد شده می توان گفت که متغیرهای این مدل توانسته اند که به خوبی متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین با توجه به معنی داری متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در کشور و مثبت بودن ضرایب آن ها در مدل در سطح خطای ۵ درصد می توان نتیجه گرفت که فرضیه های این تحقیق در سطح خطای ۵ درصد مورد تأئید واقع می شود

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله