خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرتوسعه مالی برترازتجاری درایران

مقاله بررسی تاثیرتوسعه مالی برترازتجاری درایران

 

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف مقاله بررسی رابطه بین توسعه مالی، تراز تجاری، نرخ ارز و تورم با استفاده از داده های سری زمانی در دوره ۱۳۵۷-۱۳۹۱ برای کشور ایران است. برای این کار از لگاریتم طبیعی متغیر نرخ ارز، تراز تجاری، شاخص قیمت مصرف کننده و مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی استفاده و از طریق ازمون ADF پایا بودن متغیرها بررسی شده است نتایج نشان داد که هر چهار متغیر هم جمع از مرتبه یک یا صفر می باشند برای تعیین رابطه ی بلند مدت متغیر ها از آزمون همگرایی ARDL و آزمون یوهاسن بکار گرفته شده است. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرایی مستقل بین متغیرها به اثبات رسیده است. یافته های آزمون نشان می دهد که یک رابطه ی بلند مدت بین توسعه مالی، تراز تجاری، نرخ ارز و تورم وجود دارد. پس از تعیین مرتبه ی مربوط به VAR براساس معیار شوارتز – بیزین، مدل تصحیح خطای برداری نیز برای تغییرات کوتاه مدت هر چهار متغیر لگاریتم طبیعی شاخص قیمت مصرف کننده ، لگاریتم طبیعی از داده های واقعی مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بخش غیر دولتی ، لگاریتم طبیعی تراز تجاری ، لگاریتم طبیعی نرخ واقعی ارز برآورد گردید. توسعه مالی، نرخ ارز و تورم بر تراز تجاری در بلند مدت تاثیر قابل توجهی دارند اما در کوتاه مدت تنها نرخ ارز و تورم تاثیر معناداری بر تراز تجاری دارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله