خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرجبران خدمت مالی برعملکرد سازمانی

مقاله بررسی تاثیرجبران خدمت مالی برعملکرد سازمانی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق جاضر، بررسی تاثیر جبران خدمت مالی بر عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان معاونت های دولتی شهرستان مهاباد به اعداد ۵۰۰ نفر است که با توجه به بالا بودن حجم جامعه آماری اقدام به تعیین حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی مورگان شده وتعباد نمونه آماری برابر با ۲۱۷ نفر است. نوع نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و روش تحقیق از نوع کمی و پیمایشی مقطعی می باشدلیبز(لااندازہ گیری در تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه جبران خدمت حکمی و همکاران (۱۳۹۳) با ۶ شاخص و پرسشنامه عملکرد پاتریستین (۱۹۹۲) با ۴ شاخص، می باشند. جهت بررسی پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که این میزان برابر با ۸۴۴/۰ درصد است و نشان از پایایی ابزار اندازه گیری دارد. جهت آزمون فرضیات نیز با توجه به انجام آزمون کلموگروف اسمیرنف و نرمال بودن داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، پیرسون و رگرسیون استفاده شد و در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که جبران خدمت مالی بر عملکرد سازمانی در معاونت های شهرستان مهاباد تاثیر دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله