خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد صادرات شرکت

مقاله بررسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد صادرات شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

به منظور تسهیل اثربخشی سازمانی، عملکرد سازمانی نقشی مهم در مدیریت منابع انسانی ایفا می کند. در سالهای اخیر توجه به نقش ارزشیابی عملکرد سازمانی افزایش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که بدین منظور ۲۵۳ نفر از کارکنان ستادی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند. در پایان نتایج به دست امده از پرسشنامه های تحقیق به وسیله ازمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که سرمایه فکری برعملکرد صادرات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تأثیر معنی داری داشته و همچنین ابعاد سرمایه فکری اعم از سرمایه انسانی، مشتری و ساختاری نیز به طور جزئی بر روی عملکرد صادرات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تأثیر معنی داری را نشان دادهاند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله